Najít
 


generální partner

hlavní partneři

 speciální partneři

 


 

Soutěž o 250 000 Kč

 

 

 

Soutěž je ukončena.


Vítěz bude oznámen při slavnostním vyhlášení ankety Auto roku 2017 dne 14. března.

 

 

 

AUTO ROKU 2017 v ČESKÉ REPUBLICE

pravidla SMS soutěže o hlavní cenu

1) Organizátor a pořádající agentura

Svaz dovozců automobilů, se sídlem Kubánské náměstí 11, Praha 10, zájmové sdružení právnických osob dle § 20 Obč. z., registrovaný v registru Obvodního úřadu MČ Praha 4 pod číslem registrace 31/95 - Sd; (dále jen „organizátor“), pořádá na území České republiky v období od 1. 11. 2016 do 31. 12. 2016 (dále jen „soutěžní období“) soutěž „AUTO ROKU 2017 v ČESKÉ REPUBLICE“ (dále jen „soutěž“). Organizací soutěže pověřil organizátor společnost SPORT-PRESS spol. s r.o., se sídlem Do Čertous 2622/14, 193 00 Praha 9, identifikační číslo: 62906224, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 34387 (dále jen „pořádající agentura“).

2) Komu je SMS soutěž o hlavní cenu určena?

SMS soutěž o hlavní cenu je určena všem osobám starším 18 let s trvalým pobytem na území České republiky, s výjimkou zaměstnanců organizátora a pořádající agentury i jejich rodinných příslušníků (dále jen „účastník“). Za rodinné příslušníky se pro účely SMS soutěže o hlavní cenu považují osoby tvořící domácnost a/nebo osoby blízké ve smyslu § 116 a 117 Obč. z.; za osobu starší 18 let věku osoba, jež dovršila 18 let věku nejpozději v den odeslání soutěžní SMS.

3) Pravidla SMS soutěže o hlavní cenu - šek na 250 000 Kč na nákup jednoho z vozů nominovaných do ankety Auto roku 2017 v České republice

Po odeslání formuláře bude každý účastník hlasování veřejnosti nebo týdenní vědomostní soutěže o věcné ceny automaticky osloven oznámením, že se může zúčastnit i SMS soutěže o hlavní cenu - šek na 250 000 Kč na nákup jednoho z vozů nominovaných do ankety Auto roku 2017 v České republice.

Podmínkou k účasti v soutěži je zaslání SMS na přístupové číslo 900 99 30 v ceně 30 Kč včetně DPH. Tvar SMS musí být AR17. Soutěž bude ukončena 31. 12. 2016 ve 24:00 hodin. Technický servis poskytuje CZECH NEWS CENTER a. s.

Pořádající agentura ani organizátor nenesou odpovědnost v případě, že některý z mobilních operátorů z jakéhokoliv důvodu, zejména z důvodu přetížení své sítě, uzavře přístup pro přijímání SMS zpráv soutěžích na soutěžním telefonním čísle v průběhu trvání soutěže. Soutěžní SMS lze na číslo 900 99 30 posílat pouze ze standardních mobilních telefonních čísel následujících mobilních operátorů: T-Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s., O2 Czech Republic, a.s., u kterých je možné telefonní číslo identifikovat. SMS zprávy odeslané prostřednictvím internetových SMS bran nebo pevných telefonních linek jsou ze soutěže vyloučené. Ze soutěže jsou dále vyloučené soutěžní SMS doručené v jiném než předepsaném formátu SMS zprávy.

Organizátor ani pořádající agentura neodpovídají za nedoručené SMS zprávy zaslané soutěžícím v průběhu této soutěže. Počet soutěžních SMS zaslaných z jednoho telefonního čísla není omezen.

První cenou je poukaz v hodnotě 250 000 Kč na nákup jednoho z automobilů nominovaných do ankety Auto roku 2017 v České republice. Pořádající agentura zároveň hradí srážkovou daň.

4) Výherce

Ze všech platných SMS bude v průběhu měsíce ledna 2017 vyhodnocen pod dohledem notáře držitel hlavní ceny. Současně budou vyhodnoceni tři náhradníci, pro případ, že výherce nesplní podmínky pro účast v soutěži. Jméno držitele hlavní ceny bude oznámeno v průběhu slavnostního večera, konaného k vyhlášení výsledků ankety „Auto roku 2017 v České republice“. Výherce je povinen prokázat, že je majitelem telefonního čísla, ze kterého byla SMS odeslána. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Jméno výherce soutěže bude uveřejněno do 7 dnů ode dne konání galavečera na webové stránce www.autoroku.cz.

5) Pravidla pro výběr výherce

Výherce hlavní ceny a jeho náhradníci budou vyhodnoceni na základě následujícího postupu:

Ze všech doručených a platných SMS bude vyhodnocen výherce hlavní výhry (včetně náhradníků č. 1 - 3). Výherce a jeho náhradníci budou určeni na základě pořadí doručené SMS.

Výhercem hlavní výhry bude soutěžící, jehož SMS bude doručena dle následujícího vzorečku:

Z čísla „s“, které je rovno celkovému počtu zaslaných soutěžních SMS, se určí číslo „x“, které je rovno 99,99 % došlých SMS (x = s x 99,99 %). Poslední trojčíslí čísla „x“ se vydělí číslem tisíc. Výsledné číslo se rovná „y“. Pro stanovení výherce se použije vzorec „s“ krát „y“, kdy výsledné číslo po matematickém zaokrouhlení na celé číslo (0,00001 - 0,49999 se zaokrouhluje dolů a 0,5 - 0,99999 se zaokrouhluje nahoru) určuje vítěze tím, že se rovná pořadí zaslané soutěžní SMS.

Náhradníci č. 1 - 3 budou vyhodnoceni jako následující doručené SMS v pořadí po doručené SMS výhercem hlavní výhry. Výše uvedený výběr výherců a jejich náhradníků se zavazuje Globdata provést za účasti notáře, který zajistí vyhotovení notářského zápisu o tomto výběru a předá bez zbytečného odkladu pořádající agentuře.

6) Pravidla pro přidělení ceny

Výherce hlavní ceny soutěže bude po prokázání splnění podmínek účasti v soutěži vyzván po konzultaci s pořádající agenturou k výběru vozu z automobilů, nominovaných do soutěže Auto roku 2017 v České republice. Výherce musí učinit závaznou objednávku vybraného vozu nejpozději do 30. 4. 2017. Poukázku na nákup automobilu v hodnotě 250 000 Kč nelze vyměnit za hotovost. Vůz bude pro výherce objednán prostřednictvím pořádající agentury u dealera, kterého zvolí pořádající agentura. Pokud si výherce vybere vůz v hodnotě nižší než 250 000 Kč včetně DPH, zbylá výše částky propadá. V případě, že si výherce vybere vůz v hodnotě vyšší než 250 000 Kč včetně DPH, hradí rozdíl v ceně vozu sám výherce. Tuto částku musí výherce uhradit pořádající agentuře při objednání vozu. Pořádající agentura teprve poté zajistí objednání vozu u příslušného dovozce. Slavnostní předání vozu proběhne u dealera příslušné značky. Předání vozu výherci se odvíjí od doby výroby vybraného vozu a případného doplnění vozu nadstandardním vybavením dle výběru výherce.

7) Souhlas se zpracováním osobních údajů - schválení pravidel

Odesláním soutěžní SMS dle čl. 3 těchto pravidel každý účastník soutěže:

1. dává pořádající agentuře, organizátorovi soutěže a jednotlivým partnerům soutěže, jejichž jmenovitý seznam je uveden v bodu (7.5) tohoto článku pravidel soutěže (každý výše uvedený subjekt je dále pro účely tohoto článku pravidel označován jako „Správce“), v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v soutěžní SMS, tedy telefonního čísla, za účelem prověření jeho platné účasti v hlasování a pro další obchodní a marketingové účely Správce, a to na dobu 5 let. Účastník hlasování bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovávány systematizovaně a mechanicky. Účastník zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v rozsahu a k účelům výše uvedených zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených Správcem. Správce je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další účastníkovy osobní údaje. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a účastník hlasování bere tuto skutečnost na vědomí. Účastník má právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a dále zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Správce o vysvětlení nebo může požadovat, aby Správce odstranil takto vzniklý stav a osobní údaje blokoval, provedl opravu, doplnil nebo zlikvidoval.

2. dává Správci v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 480/2004 Sb. v platném znění souhlas s použitím svého telefonního čísla pro obchodní a marketingové účely Správce, zejména pro účely zasílání obchodních sdělení.

3. dává Správci v souladu s ustanovením § 12 Občanského zákoníku v platném znění souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených pořádající agenturou a/nebo organizátorem soutěže, v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výher (dále jen „snímek“) pro komerční účely ve všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Účastník uděluje tento souhlas na dobu 20ti let, bez územního či množstevního omezení. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým Správce snímek v souladu s jeho určením poskytne.

4. schvaluje tato úplná pravidla soutěže a instrukce, které jsou uvedeny na soutěžních dokumentech, a přistupuje k nim a zavazuje se je plně dodržovat.

5. souhlas dle ujednání bodu (7.1) až (7.4) tohoto článku pravidel soutěže je účastníkem soutěže udělován následujícím Správcům - partnerům soutěže:

SPORT-PRESS, spol. s r.o., Do Čertous 2622/14, 193 00 Praha 9, IČ 62906224, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 34387

AGADOS, spol. s r.o., Průmyslová 2081, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 43378391, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 4484

ALCAR BOHEMIA, s.r.o., Nupaky 233, 251 01 Říčany u Prahy, IČ: 25633074, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 56545

AV MEDIA, a.s., Pražská 1335/63, 102 00 Praha 10, IČ: 481 08 375, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10120

BRANO GROUP, a.s., Opavská 1000, 747 41 Hradec nad Moravicí, IČ: 64609898, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1213

CONSTRUCT CZECH, a.s., Durďákova 335/27, 613 00 Brno, IČ: 63487225, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4740

Continental Barum s.r.o., Objízdná 1628, 765 02 Otrokovice, IČ: 45788235, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 15057

GLOBAL ASSISTANCE a.s., Dopraváků 749/3, 184 00 Praha 8, IČ: 27181898, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9573

INTERACTION s.r.o., Komerční 467, 251 01 Nupaky, IČ: 61506753, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 29913

LeasePlan Česká republika s.r.o., Bucharova 1423, 158 00 Praha 13, IČ 63671069, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 37940

TNS AISA s.r.o., Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9, IČ: 45801851, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 10764

TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o., Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8, IČ 41189671, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3582 Veletrhy Brno, a.s., Výstaviště 1, 647 00 Brno, IČ: 25582518, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3137

WITTE Nejdek, spol. s r.o., Rooseveltova 1299, 362 21 Nejdek, IČ: 40525881, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1386

BMW Vertriebs GmbH - organizační složka Česká republika, Bucharova 1423/6, 158 00 Praha 5, IČ: 27564720, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 54535

C Automobil Import s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4, IČ: 26213664, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 80269

CS AUTOLADA spol. s r.o., Koněvova 211/2596, 130 00 Praha 3, IČ: 45310297, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8593

FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ČR s. r.o., Michelská 1552/58, 141 00 Praha 4, IČ: 40613275, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2731

FORD MOTOR COMPANY, s.r.o., Karolínská 654/2, 180 00 Praha 8, IČ: 48589641, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 18276

HelpReg spol. s r.o., Weberova 1234/1a, 150 00 Praha 5, IČ: 28215311, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 133127

Honda Motor Europe Limited, organizační složka Česká republika, Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5, IČ: 24267007, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 75845

Hyundai Motor Czech s.r.o., Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5, IČ: 28399757, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 138784

KIA MOTORS CZECH s.r.o., V Oblouku 128, 252 43 Čestlice, IČ: 49703188, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 22340

Magyar Suzuki Corporation Ltd. branch office Czech Republic, organizační složka, U průhonu 1079/40, 170 00 Praha 7, IČ: 02386771, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 76355

Mazda Motor Logistics Europe NV, organizační složka, Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 - Chodov, IČ: 27594947, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 55206

Mercedes-Benz Česká republika s.r.o., Daimlerova 2296/2, 149 45 Praha 4, IČ: 48024562, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 13946

M Motors CZ s.r.o., Na Chodovci 2457/1, 141 00 Praha 4, IČ: 27192636, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 103356

Nissan Sales CEE Kft. – organizační složka, Antala Staška 2027/77, 140 00 Praha 4, IČ: 27248011, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 51598

Opel Southeast Europe Automotive Distribution Limited Liability Company, organizační složka, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, IČ: 27236994, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 51344

P Automobil Import s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ: 25080229, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 47847

Porsche Česká republika s.r.o., Radlická 740/113d, 158 00 Praha 5, IČ: 25654012, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 58399

Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Vrchlického 31/18, 15000 Praha 5, IČ: 47124652, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12939

Renault Česká republika a.s., IBC Pobřežní 3, 186 00 Praha 8, IČ: 60192801, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2277

Scuderia Praha a.s., Čistovická 1707/98, 163 00 Praha 6, IČ: 25107640, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14422

SUBARU ČR s.r.o., Pekařská 638, 155 00 Praha 5, IČ: 63667762, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 37517

ŠKODA AUTO a.s., Tř. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav, IČ: 00177041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 332

Toyota Central Europe - Czech s.r.o., Bavorská 2662/1, 150 00 Praha 5, IČ: 60198435, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 24834

Volvo Car Czech Republic s.r.o., V Oblouku 731, 252 43 Průhonice, IČ: 63981726, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 39848

 

ZETKA - MB s.r.o., Výstavní 292/13, 702 00 Ostrava, IČ: 27245071, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 55166

V Praze dne 18. 10. 2016

Pořádající agentura: SPORT-PRESS spol. s r.o.

Josef Zajíček, jednatel

 

 

 

 

Sdílet odkaz

Facebook Twitter E-mail
 
 
 


partneři ankety

 


Technický partner

 generální partner

hlavní partneři

 speciální partneři

 
partneři ankety

 

Technický partner

 

 

Vyhlašovatelé ankety

SDA SAP

 

Pořadatel

Sport Press